Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
thiên tính
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • d. Tính vốn có, do trời phú cho. Thiên tính thông minh.
Related search result for "thiên tính"
Comments and discussion on the word "thiên tính"