Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
thuốc nhuộm
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • dt. Chất có màu, dùng để nhuộm: mua một gói thuốc nhuộm.
Related search result for "thuốc nhuộm"
Comments and discussion on the word "thuốc nhuộm"