Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
tiercé
Jump to user comments
tính từ
 • (nông nghiệp) cày lượt ba
  • Champ tiercé
   cánh đồng cày lượt ba
 • phân ba (mặt huy hiệu)
 • đánh cá ba con
  • Pari tiercé
   sự đánh cá ba con (cá ngựa)
danh từ giống đực
 • sự đánh cá ba con (ngựa)
  • Tiercé dans l'ordre
   sự đánh cá ba con (ngựa) theo thứ tự nhất nhì
Related search result for "tiercé"
Comments and discussion on the word "tiercé"