Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
tiers
Jump to user comments
tính từ
 • thứ ba
  • Tierce personne
   người thứ ba; người ngoài
  • fièvre tierce
   (y học) sốt cách nhật
  • fièvre tierce doublée
   (y học) sốt cách nhật hai cơn
  • tiers état
   (sử học) đẳng cấp thứ ba
  • Tiers-Monde
   thế giới thứ ba
  • tiers ordre
   (tôn giáo) dòng thứ ba, dòng cư sĩ
danh từ giống đực
 • một phần ba
  • Cinq est le tiers de quinze
   năm là một phần ba của mười lăm
 • người ngoài, người thứ ba
  • Il ne faut pas parler à un tiers
   không nên nói với một người thứ ba
 • (sử học) đẳng cấp thứ ba (cũng tiers état)
  • loi du tiers exclu
   luật bài trung
  • se moquer du tiers comme du quart
   xem quart
  • tiers payant
   chế độ thanh toán viện phí thuốc men do cơ quan bảo hiểm
Related search result for "tiers"
Comments and discussion on the word "tiers"