Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
transferor
/træns'fə:rə/ Cách viết khác : (transferrer) /træns'fə:rə/
Jump to user comments
danh từ
  • người nhượng lại
Related search result for "transferor"
Comments and discussion on the word "transferor"