Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
transfer
/'trænsfə:/
Jump to user comments
danh từ
 • sự di chuyển, sự dời chỗ; sự truyền
  • heat transfer
   sự truyền nhiệt
 • sự nhượng, sự nhường lại, sự chuyển cho
 • (nghệ thuật) bản đồ lại
 • sự thuyên chuyển (nhân viên...)
 • sự chuyển khoản (tài vụ)
 • vé chuyển xe tàu (để tiếp tục đi trên tuyến đường khác)
 • binh sĩ thuyên chuyển (từ đơn vị này sang đơn vị khác)
động từ
 • dời, chuyển, dọn
 • nhượng, nhường, chuyển cho
  • to transfer land
   nhượng đất
 • đồ lại, in lại
 • thuyên chuyển (nhân viên...)
  • to transfer a student from English department to Chinese department
   chuyển một học sinh từ khoa Anh sang khoa Trung
 • chuyển xe, đổi xe (để tiếp tục đi trên tuyến đường khác)
Related search result for "transfer"
Comments and discussion on the word "transfer"