Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
transfusion
/træns'fju:ʤn/
Jump to user comments
danh từ
  • sự rót sang, sự đổ sang
  • (y học) sự truyền máu ((cũng) blood transfusion)
  • sự truyền, sự truyền thụ
Related search result for "transfusion"
Comments and discussion on the word "transfusion"