Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
trespass
/'trespəs/
Jump to user comments
danh từ
 • sự xâm phạm, sự xâm lấn
  • the on land
   sự xâm phạm đất đai
 • (tôn giáo) sự xúc phạm
  • a trespass against the church's authority
   sự xúc phạm đến uy quyền của nhà thờ
 • (pháp lý) sự vi phạm; sự phạm pháp
  • a trespass against a law
   sự vi phạm một đạo luật
 • sự lạm dụng
  • the trespass upon someone's time
   sự lạm dụng thì giờ của ai
nội động từ
 • xâm phạm, xâm lấn, xâm nhập trái phép
  • to trespass on someone's land
   xâm phạm vào đất đai của ai
  • to trespass on (upon) someone's rights
   xâm phạm quyền lợi của ai
  • to trespass on someone's preserves
   (nghĩa bóng) dính vào việc riêng của ai
 • xúc phạm
 • (pháp lý) vi phạm; phạm pháp
  • to against a law
   phạm luật
 • lạm dụng
  • to trespass on (upon) someone's time
   lạm dụng thì giờ của ai
IDIOMS
 • no trespassing!
  • cấm vào!
Related search result for "trespass"
Comments and discussion on the word "trespass"