Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
transgress
/træns'gres/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • vượt quá
  • to transgress the bounds
   vượt quá giới hạn
 • phạm, vi phạm
  • to transgress a treaty
   vị phạm một hiệp ước
nội động từ
 • (tôn giáo) phạm tội
 • (pháp lý) phạm pháp
Related words
Related search result for "transgress"
Comments and discussion on the word "transgress"