Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
intrude
/in'tru:d/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • ấn bừa, tống ấn, đưa bừa
 • bắt phải chịu
  • to intrude one's opinion on somebody
   bắt ai phải theo ý kiến của mình
  • to intrude oneself upon someone's company
   bắt ai phải chịu đựng mình
 • (địa lý,ddịa chất) làm xâm nhập
nội động từ (+ into)
 • vào bừa; không mời mà đến
  • to intrude into a place
   đi bừa vào một nơi
 • xâm phạm, xâm nhập
  • to intrude upon someone's privacy
   xâm phạm đến đời sống riêng tư của ai
 • (địa lý,ddịa chất) xâm nhập
Related words
Related search result for "intrude"
Comments and discussion on the word "intrude"