Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
violation
/,vaiə'leiʃn/
Jump to user comments
danh từ
  • sự vi phạm, sự xâm phạm; sự làm trái
    • in violation of
      vi phạm
  • sự hãm hiếp
  • sự phá rối
  • (tôn giáo) sự xúc phạm
Related search result for "violation"
Comments and discussion on the word "violation"