Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
trotter
/'trɔtə/
Jump to user comments
danh từ
  • ngựa chạy nước kiệu
  • (số nhiều) chân giò
    • pig's trotters
      chân giò lợn
  • (đùa cợt) chân, cẳng (người)
Related search result for "trotter"
Comments and discussion on the word "trotter"