Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - French, )
trung cổ
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Thuộc về thời đại ở sau thời thượng cổ và trước thời cận đại: Kiến trúc trung cổ.
Related search result for "trung cổ"
Comments and discussion on the word "trung cổ"