Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
undetachable
/'ʌndi'tætʃəbl/
Jump to user comments
tính từ
  • không thể tháo ra được (bộ phận); không thể bóc ra được (sau khi đã dán)
Related search result for "undetachable"
Comments and discussion on the word "undetachable"