Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
uneffected
/'ʌni'lektid/
Jump to user comments
tính từ
  • không làm, không được thực hiện
Related search result for "uneffected"
Comments and discussion on the word "uneffected"