Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
unelected
/'ʌni'fektid/
Jump to user comments
tính từ
  • không được bầu, không trúng cử
Related search result for "unelected"
Comments and discussion on the word "unelected"