Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
unlovable
/'ʌn'lʌvəbl/
Jump to user comments
tính từ
  • không đáng yêu; khó ưa, khó thương, khó có cảm tình
Related search result for "unlovable"
Comments and discussion on the word "unlovable"