Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
unpolished
/'ʌn'pɔliʃt/
Jump to user comments
tính từ
  • không bóng, không láng
  • (nghĩa bóng) không thanh nhã, không tao nhã; không trau chuốt (văn...)
Related words
Related search result for "unpolished"
Comments and discussion on the word "unpolished"