Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
unstock
/' n'st k/
Jump to user comments
ngoại động từ
  • lấy kho đi, lấy các thứ trữ đi
  • tháo báng (súng)
Related search result for "unstock"
Comments and discussion on the word "unstock"