Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
vécu
Jump to user comments
tính từ
 • đã trải qua, đã sống
  • Expérience vécue
   kinh nghiệm đã trải qua
  • Temps vécu
   thời gian đã sống
 • có thực
  • Un roman vécu
   một chuyện tiểu thuyết có thực
danh từ giống đực
 • (Le vécu) vốn sống
Related search result for "vécu"
Comments and discussion on the word "vécu"