Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
vacciner
Jump to user comments
ngoại động từ
 • chủng đậu cho
  • Vacciner un enfant
   chủng đậu cho một em bé
 • chủng cho
  • Vacciner quelqu'un contre la fièvre typhoïde
   chủng cho ai chống bệnh thương hàn
 • (nghĩa bóng) phòng ngừa
  • Être vacciné contre l'ambition
   được phòng ngừa chống tính tham
Related search result for "vacciner"
Comments and discussion on the word "vacciner"