Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
variation
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự biến đổi; biến đổi
  • Les variations de temps
   những biến đổi của thời tiết
  • Variation de fréquence
   sự biến đổi tần số
  • Variation périodique/brusque
   sự biến đổi định kỳ/đột ngột
  • Variation de dévers
   sự biến đổi độ nghiêng
  • Variation de puissance avec l'altitude
   sự biến đổi công suất tuỳ theo độ cao
  • Variation dépendante
   sự biến đổi phụ thuộc
 • (sinh vật học, sinh lí học) sự biến dị; biến dị
  • Variations morphologiques
   biến dị hình thái
 • (toán học) sự biến thiên; biến phân
  • Variation d'une fonction
   sự biến thiên của một hàm; biến phân của một hàm
  • Calcul des variations
   phép tính biến phân
 • (âm nhạc) sự biến tấu; biến tấu
  • Variations pour piano
   biến tấu cho pianô
 • điệu múa biến tấu
Related search result for "variation"
Comments and discussion on the word "variation"