Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
variation
/,veəri'eiʃn/
Jump to user comments
danh từ
 • sự biến đổi, sự thay đổi
  • a variation in colour
   sự biến đổi về màu sắc
  • variation in public opinion
   sự thay đổi ý kiến trong dư luận
 • sự khác nhau, sự sai nhau
  • some variations of the sense
   một vài sự khác nhau về nghĩa
 • biến dạng, biến thể
 • (toán học); (vật lý) sự biến thiên
 • (sinh vật học) biến dị
 • (âm nhạc) biến tấu
Related search result for "variation"
Comments and discussion on the word "variation"