Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
vong linh
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • dt. Linh hồn người đã chết: nghiêng mình trước vong linh người đã khuất.
Related search result for "vong linh"
Comments and discussion on the word "vong linh"