Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
xanh lá cây
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • tt Có màu lục thẫm như màu lá: Ông ấy pha bột xanh lá cây để vẽ.
Related search result for "xanh lá cây"
Comments and discussion on the word "xanh lá cây"