Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
xanh lơ
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • t. Xanh nhạt như màu của nước lơ. Tường quét vôi màu xanh lơ.
Related search result for "xanh lơ"
Comments and discussion on the word "xanh lơ"