Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
échapper
Jump to user comments
nội động từ
 • thoát khỏi
  • échapper au danger
   thoát khỏi nguy hiểm
 • buột, tuột, sẩy, sổng, sổ ra
  • échapper de la main
   buột tay
  • Couture qui échappe
   chỗ khâu ruột ra
  • Laisser échapper un prisonnier
   để sổng tên tù
  • Laisser échapper une bonne occasion
   để lỡ dịp tốt
  • La patience lui échappe
   anh ấy không bền gan nữa
 • không nhận thấy
  • échapper aux sens
   không cảm giác thấy
  • Ce sens m'échappe
   tôi không hiểu được nghĩa ấy
 • quên khuấy đi
  • Ce nom m'échappe
   tên ấy tôi quên khuất đi
 • trót, buột miệng
  • Ce mot m'est échappé
   tôi buột miệng nói từ ấy
ngoại động từ
 • (từ cũ, nghĩa cũ) thoát khỏi (tay ai...)
 • để mất, để chạy thoát
  • l'échapper belle
   thoát khỏi, thoát nạn
Related words
Related search result for "échapper"
Comments and discussion on the word "échapper"