Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
échelon
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • bực thang, bậc thang
 • bậc, nấc, cấp
  • Les échelons de solde
   các bậc lương
  • A l'échelon communal
   ở cấp xã
 • (quân sự) tuyến, chặng
  • Le premier échelon est le plus rapproché de l'ennemi
   tuyến quân thứ nhất là tuyến gần quân địch nhất
Related search result for "échelon"
Comments and discussion on the word "échelon"