Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
équivoque
Jump to user comments
tính từ
 • lập lờ, nước đôi
  • Attitude équivoque
   thái độ nước đôi
 • (có) hai nghĩa
  • Terme équivoque
   từ hai nghĩa
 • (nghĩa xấu) đáng ngờ
  • Passé équivoque
   quá khứ đáng ngờ
danh từ giống cái
 • từ hai nghĩa; câu hai nghĩa
 • cái lập lờ, cái mập mờ
  • Déclaration sans équivoque
   lời tuyên bố không lập lờ
 • điều nghi ngờ
  • Dissiper toute équivoque
   làm tan mọi điều nghi ngờ
 • (từ cũ, nghĩa cũ) trò chơi chữ
Related search result for "équivoque"
Comments and discussion on the word "équivoque"