Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
clair
Jump to user comments
tính từ
 • sáng, sáng sủa; trong
  • Un feu clair
   một bếp lửa sáng
  • Chambre très claire
   phòng rất sáng sủa
  • Style clair
   lời văn sáng sủa
  • Eau claire
   nước trong
 • rõ ràng, minh bạch
  • Prononciation claire
   sự phát âm rõ ràng
 • (có) màu nhạt
  • Gants clairs
   găng màu nhạt
 • sáng loáng
  • Acier clair des épées
   thép gươm sáng loáng
 • loãng, thưa
  • Sirop clair
   xi rô loãng
  • Toile claire
   vải thưa
 • sáng suốt
  • Esprit clair
   trí óc sáng suốt
 • hiển nhiên
  • Preuve claire
   chứng cứ hiển nhiên
  • argent clair
   tiền mặt
  • c'est de l'eau claire
   nhạt nhẽo, chẳng có gì sâu sắc
  • clair comme le jour
   rõ như ban ngày
  • son affaire est claire
   nó khó lòng thoát được
  • Claire, clerc
phó từ
 • rõ ràng, sáng suốt
  • Voir clair
   thấy rõ ràng, thấy sáng suốt
 • không dày, thưa
  • Semé clair
   gieo thưa
  • clair et net
   rõ ràng dứt khoát
  • Parler clair et net
   nói rõ ràng dứt khoát
  • Toucher mille francs clair et net
   nhận một nghìn frăng tròn
  • en clair
   rõ nét, rõ hình
danh từ giống đực
 • chỗ quang
  • Les clairs d'un bois
   những chỗ quang trong rừng
 • chỗ sáng, đám sáng (trên một bức tranh, đối với đám tối)
 • chỗ sờn
  • Raccommoder les clairs d'un pantalon
   vá những chỗ sờn ở quần
 • chỗ dệt nhảy sợi
  • clair de lune
   sáng trăng
  • dépêche en clair
   điện tín bằng chữ thường
  • le plus clair de
   phần chủ yếu nhất; phần lớn
  • Passer le plus clair de la journée dans les bureaux
   để phần lớn ngày ở phòng giấy
  • mettre au clair
   viết ra rõ ràng
  • mettre sabre au clair
   rút gươm ra
  • tirer au clair
   làm cho ra manh mối
Related search result for "clair"
Comments and discussion on the word "clair"