Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
précis
Jump to user comments
tính từ
 • chính xác, đúng
  • Réponse précise
   câu trả lời chính xác
  • à trois heures précises
   đúng ba giờ
 • rõ ràng
  • Ordre précis
   mệnh lệnh rõ ràng
 • nhất định
  • Jour précis
   ngày nhất định
danh từ giống đực
 • tập giản yếu
  • Précis d'histoire
   tập giản yếu lịch sử
 • bài tóm tắt ngắn gọn
  • Composer un précis des événements
   thảo một bài tóm tắt tình hình ngắn gọn
Related search result for "précis"
Comments and discussion on the word "précis"