Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
positif
Jump to user comments
tính từ
 • chắc, xác thực
  • On en a parlé, mais il n'y a rien de positif
   người ta có nói đến việc đó, nhưng chưa có gì là chắc
 • thiết thực
  • Avantages positifs
   lợi ích thiết thực
 • thuận
  • Réponse positive
   câu trả lời thuận
  • Sens positif
   (toán học) chiều thuận
 • tích cực
  • Esprit positif
   đầu óc tích cực
 • thực định
  • Droit positif
   pháp luật thực định
 • (triết học) thực chứng
  • Connaissances positives
   tri thức thực chứng
 • (vật lý) nhiếp ảnh; toán học dương
  • électricité positive
   điện dương
  • Nombres positifs
   số dương
  • Pôle positif
   cực dương
  • épreuve positive
   (nhiếp ảnh) bản dương
 • (ngôn ngữ học) ở cấp nguyên
  • Adjectif positif
   tính từ cấp nguyên
danh từ giống đực
 • cái thiết thực
 • (nhiếp ảnh) bản dương
 • (ngôn ngữ học) cấp nguyên
Related search result for "positif"
Comments and discussion on the word "positif"