Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Đáy giếng thang lầu
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Chỉ sự chung thủy của người phụ nữ
  • 1. Vợ Trần Trọng là Trương Thị cùng 2 người dâu gặp giặc, không chịu nhục bèn nhảy xuống giếng tự tử (Đời Đường)
  • 2. Lạc Châu là hầu yêu của Thạch Sùng, có nha sắc tuyệt vời, bị Tôn Tú mưu hiếp làm tờ chiếu giả bắt Thạch Sùng. Nàng biết vì nàng mà Sùng bị nạn bèn nhảy xuống lầu tự tử (Đời Tấn)
Related search result for "Đáy giếng thang lầu"
Comments and discussion on the word "Đáy giếng thang lầu"