Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, )
đại đăng khoa
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • thi đỗ. (Lấy vợ gọi là tiểu đăng khoa.)
Related search result for "đại đăng khoa"
Comments and discussion on the word "đại đăng khoa"