Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
émettre
Jump to user comments
ngoại động từ
 • phát, phát ra; phát hành
  • émettre des rayons lumineux
   phát tia sáng
  • émettre des billets de banque
   phát hành giấy bạc
 • phát biểu
  • émettre un voeu
   phát biểu một nguyện vọng
Related search result for "émettre"
Comments and discussion on the word "émettre"