Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
avéré
Jump to user comments
tính từ
  • được xác nhận
    • Un fait avéré
      sự việc được xác nhận
Related words
Related search result for "avéré"
Comments and discussion on the word "avéré"