Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
clarté
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • ánh sáng
  • La clarté du jour
   ánh sáng ban ngày
 • sự trong suốt
  • La clarté du verre
   sự trong suốt của thủy tinh
 • sự sáng sủa
  • La clarté du style
   sự sáng sủa của lời văn
 • (số nhiều) sự hiểu biết
  • Avoir des clartés de tout
   có những hiểu biết về mọi vấn đề
 • (số nhiều) điều làm sáng tỏ
  • Donner quelques clartés sur
   cho một số điều làm sáng tỏ về
Related words
Related search result for "clarté"
Comments and discussion on the word "clarté"