Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
trouble
Jump to user comments
tính từ
 • đục
  • Eau trouble
   nước đục
 • mờ
  • Lunettes troubles
   cặp kính mờ
 • lờ đờ
  • Oeil trouble
   mắt lờ đờ
 • (nghĩa bóng) không minh bạch, mờ ám
  • Il y a quelque chose de trouble
   có điều gì không minh bạch
  • pêcher en eau trouble
   xem eau
  • temps trouble
   thời tiết âm u
  • vue trouble
   sự nhìn mù mờ
phó từ
 • mù mờ, không rõ
  • Voir trouble
   nhìn mù mờ
danh từ giống đực
 • sự lộn xộn, sự hỗn độn, sự huyên náo
  • Parler au milieu du trouble
   nói giữa sự huyên náo
 • (số nhiều) biến loạn
  • Troubles sociaux
   biến loạn xã hội
 • mối lục đục
  • Semer le trouble dans une famille
   gieo lục đục trong một gia đình
 • sự bối rối, thái độ bối rối
  • Trouble du voleur
   thái độ bối rối của kẻ cắp
 • (y học) sự rối loạn
  • Trouble fonctionnel
   rối loạn chức năng
 • sự vi phạm
  • Trouble de la possession
   sự vi phạm quyền sở hữu
Related search result for "trouble"
Comments and discussion on the word "trouble"