Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - Vietnamese)
nhợt nhạt
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • très pâle blême; blafard
  • Môi nhợt nhạt
   des lèvres très pâles
  • ánh sáng nhợt nhạt
   clarté blême; lueur blafarde
  • Nước da nhợt nhạt
   teint blafard
Related search result for "nhợt nhạt"
Comments and discussion on the word "nhợt nhạt"