Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
excentrique
Jump to user comments
tính từ
 • (cơ học, toán học) lệch tâm
 • xa trung tâm
  • Quartier excentrique
   phường xa trung tâm
 • kỳ quặc
  • Caractère excentrique
   tính nết kỳ quặc
danh từ
 • người kỳ quặc
danh từ giống đực
 • (cơ học) bánh lệch tâm; (cơ cấu) cam
Related search result for "excentrique"
Comments and discussion on the word "excentrique"