Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
exclure
Jump to user comments
ngoại động từ
 • đuổi, thải, khai trừ
  • Exclure un élève
   đuổi một học sinh
 • không cho dự
  • Exclure quelqu'un d'une fête
   không cho ai dự một ngày hội
 • loại, loại trừ, không dung thứ
  • Exclure la grossièreté de la conversation
   loại sự thô tục ra trong khi nói chuyện
  • L'amitié exclut les flatteries
   tình bạn không dung thứ những điều nịnh nọt
Related search result for "exclure"
Comments and discussion on the word "exclure"