Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
existence
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự tồn tại, sự có
  • Preuves de l'existence de Dieu
   bằng chứng về sự tồn tại của Chúa
  • J'ignorais l'existence de ce document
   tôi không biết là có tài liệu đó
 • cuộc sống, cuộc đời
  • Pendant toute son existence
   trong suốt cuộc đời
  • Une existence heureuse
   cuộc sống sung sướng
 • vật sống, sinh vật
  • lutte pour l'existence
   đấu tranh sinh tồn
 • moyens d'existence+ kế sinh nhai
Related search result for "existence"
Comments and discussion on the word "existence"