Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
existence
/ig'zistəns/
Jump to user comments
danh từ
 • sự tồn tại, sự sống, sự sống còn; cuộc sống
  • in existence
   tồn tại
  • a precarious existence
   cuộc sống gieo neo
 • sự hiện có
 • vật có thật, vật tồn tại, những cái có thật; thực thể
Related search result for "existence"
Comments and discussion on the word "existence"