Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
factice
Jump to user comments
tính từ
 • giả, nhân tạo
  • Chevelure factice
   mớ tóc giả
 • giả tạo, không tự nhiên
  • Besoin factice:
   nhu cầu giả tạo
  • Voix factice
   giọng không tự nhiên
danh từ giống đực
 • (văn học) cái giả tạo
  • Retour du factice au réel
   từ cái giả tạo trở lại cái thực
Related words
Related search result for "factice"
Comments and discussion on the word "factice"