Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
inexact
Jump to user comments
tính từ
 • không đúng, không chính xác, sai
  • Calcul inexact
   phép tính sai
 • không đúng giờ
  • Être inexact à un rendez-vous
   đến nơi hẹn không đúng giờ
Related search result for "inexact"
Comments and discussion on the word "inexact"