Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
exact
Jump to user comments
tính từ
 • đúng, chính xác
  • Copie exacte
   bản sao đúng
  • Raisonnement exact
   lập luận chính xác
 • đúng giờ
  • Être exact au rendez-vous
   đến nơi hẹn đúng giờ
 • (từ cũ, nghĩa cũ) đứng đắn, đúng mực
  • Fonctionnaire exact
   viên chức đúng mực
 • (từ cũ, nghĩa cũ) nghiêm túc
  • Discipline exacte
   kỷ luật nghiêm túc
 • les sciences exactes+ toán học
  • les sciences exactes et naturelles
   khoa học tự nhiên
Related search result for "exact"
Comments and discussion on the word "exact"