Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
liberté
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự tự do; quyền tự do
  • Rien de plus précieux que l'indépendance et la liberté
   không gì quý hơn độc lập tự do
  • Liberté de parole
   tự do ngôn luận
  • Liberté de pensée
   tự do tư tưởng
  • Liberté de conscience
   tự do tín ngưỡng
  • Liberté de réunion
   tự do hội họp
 • sự tự tiện
  • Prendre la liberté de venir sans être convoqué
   không triệu tập mà tự tiện đến
 • (số nhiều) thái độ sỗ sàng, thái độ suồng sã
  • Prendre des libertés avec quelqu'un
   (có thái độ) suồng sã với ai
 • sự thư thả, sự rảnh rỗi; sự thoải mái
  • Travail qui ne laisse pas un moment de liberté
   công việc không để thư thả lúc nào
  • Liberté d'allure
   dáng đi thoải mái
Related search result for "liberté"
Comments and discussion on the word "liberté"