Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Ba Trại
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Mỏ pirit ở huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây, được phát hiện vào đầu những năm 60 thế kỷ 20. Quặng pirit Ba Trại có thể sử dụng trong công nghiệp hoá chất (sản xuất H2SO4)
  • (xã) h. Ba Vì, t. Hà Tây
Related search result for "Ba Trại"
Comments and discussion on the word "Ba Trại"