Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Ba Vòng
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (còn gọi là Bác Vọng) Phụ lưu cấp I của sông Bằng, bắt nguồn từ Trung Quốc chảy sang tỉnh Cao Bằng tại bắc Chi Phương, đổ vào bờ trái sông Bằng tại Thuỷ Khẩu sau khi uốn khúc ba vòng. Dài 90km. Diện tích lưu vực 1110km2
Related search result for "Ba Vòng"
Comments and discussion on the word "Ba Vòng"