Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
confiance
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • lòng tin; sự tin chắc, sự tin cậy
  • Avoir confiance en quelqu'un
   tin ở ai
  • Parler avec confiance
   nói một cách tin chắc
  • Homme de confiance
   người tin cậy
 • tín nhiệm
  • Vote de confiance
   sự bỏ phiếu tín nhiệm
 • de confiance; en confiance+ tin tưởng, không ngần ngại
  • faire confiance
   tin tưởng, tin
Related search result for "confiance"
Comments and discussion on the word "confiance"